€ 799,-Lehen, Salzburgca. 57 m2, HWB: 70 kWh/m2aView Listing
€ 374,09Bad Gasteinca. 34,40 m2, HWB: 110, fGEE: 1,46View Listing
€ 999,-Aigen, Salzburgca. 73 m2, HWB: 125 kWh/m2aView Listing
€ 520,- (pauschal)Halleinca.55 m2, HWB: 100 kWh/m2a, fGEE: 1,46View Listing
€ 430,- € 725,-Hammerstraße 71, Oberalm46m2 - 31 m2, HWB: 39, fGEE: 0,73View Listing
€ 672,-Lehen, Salzburgca. 55 m2, HWB: 34 kWh/m2a, fGEE: 0,69View Listing
€ 569,-Salzburg Südca. 37 m2, 38 kWh/m2aView Listing
€ 650,- warmOberalm, Tennengauca. 48 m2, 71 kWh/m2aView Listing
€ 799,-Praschweg, Hallein56,9 m2, HWB: 28, fGEE: 0,67View Listing
€ 245,-Am Dorfplatz 12, Bad Vigaunca. 17 m2, HWB: 59 kWh/m2a, 1,16 fGEEView Listing