€ 669,-Lehen, Salzburgca. 46 m2, HWB 34 kWh/m2aView Listing
€ 798,54Halleinca. 52,30 m2, HWB: 70 kWh/m2a, fGEE: 0,9View Listing
€ 950,-Schallmoosca. 35,56, vorhandenView Listing
€ 750,-Lehen, Salzburgca. 47 m2, HWB: 90, fGEE: 1,44View Listing
€ 837,-Praschweg, Hallein56,9 m2, HWB: 28, fGEE: 0,67View Listing
€ 735,98Gneisca. 45, HWB: 56 kWh/m2a, fGEE 1,51View Listing
€ 727,57Praschweg, Hallein56,9 m2, HWB: 28, fGEE: 0,67View Listing
€ 734,45 (warm)Schifferplatz, Halleinca. 48,47, HWB: 38, fGEE: 0,73View Listing
€ 894,- Herrnau, Salzburgca. 50 m2, HWB: 47 kWh/m2aView Listing
€ 480,-Halleinca. 35 m2, HWB: 57, fGEE: 0,89View Listing