€ 669,-Lehen, Salzburgca. 46 m2, HWB 34 kWh/m2aView Listing
€ 798,54Halleinca. 52,30 m2, HWB: 70 kWh/m2a, fGEE: 0,9View Listing
€ 899,-Grödigca. 100 m2, HWB: 110, fGEE: 1,46View Listing
€ 950,-Schallmoosca. 35,56, vorhandenView Listing
€ 395,- warmElisabethstraße, Salzburgca. 23 m2, HWB: 54 kWh/m2aView Listing
€ 750,-Lehen, Salzburgca. 47 m2, HWB: 90, fGEE: 1,44View Listing
€ 323,10Am Dorfplatz 12, Bad Vigaunca. 18,79 m2, HWB: 59 kWh/m2a, 1,16 fGEEView Listing
€ 414,72 (inkl WW, HZ)Am Dorfplatz 12, Bad Vigaunca. 30 m2, HWB: 59 kWh/m2a, 1,16 fGEEView Listing
€ 435,- inkl BKHalleinca. 30 m2, HWB 70 kWh/(m2a)View Listing
€ 975,-Liefering, Salzburgca. 78 m2, HWB: 149, fGEE: 2,56View Listing